Radzymińska by Spectra Development

W 2015 roku  m. st. Warszawa ogłosiło konkurs na zagospodarowanie przemysłowego obszaru Targówka o powierzchni około 28 ha pomiędzy ulicami Radzymińską, Rozwadowskiego a torami kolejowymi. W efekcie powstała koncepcja będąca podstawą do dalszego rozwoju tego kawałka miasta, wpisująca się w ideę wykorzystania terenów miejskich, których dotychczasowa funkcja przestała odpowiadać polityce przestrzennej miasta. Koncepcję nowego osiedla mieszkaniowego uzupełniono o usługi (w tym społeczne) oraz zieleń.

procedura

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (2000 rok) i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (2006 rok) zakładają w tym miejscu głównie przemysł i usługi. Konieczne jest zatem uchwalenie nowych dokumentów. Od 2018 roku miasto pracuje nad uchwaleniem nowego studium. Praca nad obydwoma aktami może potrwać jeszcze wiele lat.

Alternatywą dla długotrwałego procesu uchwalenia studium i planu jest wykorzystanie procedury uregulowanej w tzw. specustawie mieszkaniowej. Zgodnie z jej przepisami rada gminy może podjąć uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej (ULIM) na wniosek inwestora, nawet jeśli inwestycja ta stoi w sprzeczności z zapisami planu miejscowego, czy studium*. Dzięki przepisom specustawy gmina może zyskać dodatkowe korzyści w postaci inwestycji szkolnych, nieosiągalnych dla samorządu w ramach standardowych procedur MPZP lub WZ (decyzji o warunkach zabudowy). Sama procedura jest bardziej transparentna niż wydawanie decyzji WZ  i w wielu aspektach nie różni się znacząco od procedury uchwalenia planu miejscowego.

Spółka celowa z grupy Spectra Development będąca użytkownikiem wieczystym terenu poprzemysłowego Zakładów Tłuszczowych Kruszwica o powierzchni ok. 8,7 ha, czyli części obszaru konkursowego rozpoczęła proces uzgodnień z przedstawicielami miasta. W efekcie wypracowana została koncepcja zagospodarowania, która prezentowana jest mieszkańcom i radnym podczas niniejszego dialogu społecznego. Dodatkowe inwestycje, które będą realizowane przez Spectra Development, tj. budowa szkoły i przebudowa Skweru Wiecha, uzupełniają koncept osiedla o usługi społeczne i dodatkową zieleń. 

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących spółka planuje złożyć w czwartym kwartale 2022 roku.

 

* Inwestycje sprzeczne ze studium mogą być lokalizowane wyłącznie na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych lub popocztowych – warunek ten spełnia teren inwestycji, którego dotyczy dialog.